Стройекспертконтрол
СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД
Дейност

СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД е лицензирано от МРРБ с Лиценз №ЛК – 00193/19.10.2004г. за:

  • оценяване на съответствието на инвестиционни проекти;
  • строителен надзор на всички категории и видове строежи;
  • изготвяне на технически паспорти на нови сгради;
  • изготвяне на технически паспорти на съществуващи сгради;
Създаване

СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД е учредена през 1999г., като консултантска фирма в съответствие с Tърговския закон,  Закона за устройство на територията и поднормативните му актове.

Фирмени данни

СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД е регистрирана с решение на СГС от 26.08.1999г. по фирмено дело 10444/1999г., с предмет на дейност „Строителен надзор в проектирането и строителството и всички разрешени от закона дейности”.

Дружеството се представлява  от доц. д-р инж. Димитър Стефанов Цанев и инж. Стефан Димитров Цанев заедно и поотделно.

Булстат 130 060 043

Сертификати
Сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството.
Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор
Лиценз
Да извършва оценяване на съответствието на инве- стиционни проекти и упражнява строителен надзор
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг